Polityka prywatności - Agencja Wrocławska

Polityka prywatności

„Polityka prywatności plików Cookie”
Administratorem danych osobowych jest Agencja Wrocławska będąca jednocześnie Usługodawcą. Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących e-mail Państwu praw, prosimy składać na adres e-mail naszego Administratora kontakt@agencjawroclawska.pl. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR). Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są: 1. 2. 3. 4. POSTANOWIENIA OGÓLNE przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH
Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od rodzaju świadczonej usługi. Dane osobowe, które przetwarza Administrator to przede wszystkim: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury oraz dane zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości, które otrzymujemy od Państwa wskutek Państwa dobrowolnej zgody.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
CELE I PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH STRONA podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy na zasadach opisanych w Regulaminie – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przeprowadzenie działań niezbędnych do zawarcia umowy lub działań podjętych przed jej zawarciem; wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w zakresie finansów i rachunkowości – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do nas telefonicznie oraz przesyłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w serwisie internetowym – przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług; przesyłania treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji, na który wyrazili Państwo dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS), w celu prezentacji ofert i warunków handlowych – przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa dobrowolnej zgody; dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora.
OKRES PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, tj. przez okres niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną (prowadzenia Konta Użytkownika) oraz realizacji Zamówienia a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń tj. do 6 lat liczone od dnia usunięcia konta lub dokonania rozliczenia; przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie otrzymane telefonicznie lub przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu ostatniego kontaktu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej niż do czasu jej odwołania. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem 30 dni.
ODBIORCY DANYCH
Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne, podmioty wspierające w obsłudze strony internetowej, dostawcom usług marketingowych świadczącym usługi.
PRAWA OSÓB
Wycofania zgody wobec przetwarzania; żądania dostępu do swoich danych osobowych; żądania sprostowania swoich danych osobowych; żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W każdej chwili mają Państwo możliwość do: Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Administratorem pod adresem e-mail kontakt@agencjawroclawska.pl. W sytuacji chęci wycofania zgody sugerujemy w tym celu przesłać wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem W razie wątpliwości w kwestii uszanowania przysługujących Państwu praw, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).
Polityka Cookie – informacje ogólne
INFORMACJE OGÓLNE
Serwis internetowy korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików „Cookie”, czyli danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIE
Serwis www.agencjawroclawska.pl wykorzystuje następujące pliki Cookie:
1. niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki przetwarzane na podstawie usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO);
2. statystyczne: pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać preferencje naszych użytkowników, analizować ich zachowanie w serwisie oraz umożliwiają interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3. marketingowego: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do preferencji naszych użytkowników oraz prowadzić spersonalizowane kampanie marketingowe – pliki przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
CZAS PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIE
Pliki Cookie wykorzystywane przez serwis www.agencjawroclawska.pl przechowywane są zgodnie z poniższymi informacjami:
1. niezbędne: są to pliki stałe, sesyjne (usuwane po zamknięciu okna) oraz przechowywane przez 30 dni;
2. statystyczne: są to pliki sesyjne (usuwane po zamknięciu okna) oraz przechowywane od 1 dnia do 2 lat;
3. marketingowego: są to pliki sesyjne (usuwane po zamknięciu okna) oraz przechowywane od 1 dnia do 1 roku.
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookie.
2. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookie:
za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej – oznacza to, że może np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookie na swoim urządzeniu – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu;
za pomocą panelu zarządzania plikami Cookie dostępnym podczas ładowania serwisu www.agencjawroclawska.pl
3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookie oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
4. Serwis www.agencjawroclawska.pl korzysta z usługi Google Analytics – szczegółowe informacje o tym jak Google wykorzystuje dane, gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów, dostępne są pod adresem: www.google.com/policies/privacy/partners/